Algemene voorwaarden van DIGI Communications Belgium NV

(de 'algemene voorwaarden')

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op de diensten geleverd door DIGI Communications Belgium NV, op de in licentie gegeven DIGI Communications Belgium NV-software en op de door DIGI Communications Belgium NV verkochte of verhuurde hardware. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

Een recente versie van de algemene voorwaarden kan altijd worden geraadpleegd op www.digi-belgium.be

1. Licentie voor de software en/of het netwerk

1.1 Behoudens deze algemene voorwaarden en tijdige betaling van de vergoeding voor de oplossing, verleent DIGI Communications Belgium NV aan de klant (en zijn partners, maar alleen indien aangegeven in het commerciële order) een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-toewijsbare licentie om het bestelde materiaal te gebruiken op de toegelaten apparatuur in overeenstemming met de toepasselijke specifieke documentatie zoals uiteengezet in het commerciële order ('licentie'). Het recht om het bestelde materiaal in een andere omgeving te gebruiken, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGI Communications Belgium NV. De licentie vangt aan op de ingangsdatum en blijft van kracht gedurende de looptijd van deze voorwaarden.

1.2 De klant erkent en stemt ermee in dat hij, om het bestelde materiaal te kunnen gebruiken, mogelijk op eigen kosten het recht dient te verkrijgen om software van derden te gebruiken door ofwel (i) van DIGI Communications Belgium NV het recht te kopen om dergelijke software van derden te gebruiken, mits en voor zover DIGI Communications Belgium NV het recht heeft om dergelijke software van derden aan de klant in licentie te geven en de klant deze mogelijkheid aanbiedt, ofwel (ii) licenties aan te kopen of anderszins van de verkopers van dergelijke oplossing van derden het recht te verkrijgen om deze software van derden te gebruiken. Indien de klant ervoor kiest om dergelijke software van derden van DIGI Communications Belgium NV in licentie te nemen, dient deze licentie te worden uitgevoerd en toegevoegd te worden aan het commerciële order. Software van derden waarvoor een licentie is verleend of die anderszins is inbegrepen in het bestelde materiaal wordt uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de toepasselijke licentie van de derde, en (zonder beperking) eventuele garanties, vrijwaringen en onderhoud en ondersteuning die DIGI Communications Belgium NV in het kader van het bestelde materiaal verleent zijn niet van toepassing op dergelijke software van derden (tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen met DIGI Communications Belgium NV).

1.3 De omvang van de licenties die onder deze voorwaarden worden verleend, is beperkt tot het toepassingsgebied dat hierin uitdrukkelijk wordt uiteengezet. Deze voorwaarden omvatten geen impliciete licenties. DIGI Communications Belgium NV behoudt zich elk recht voor dat niet uitdrukkelijk aan de klant is toegekend.

1.4 De klant dient alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van het bestelde materiaal na te leven. De klant erkent dat het bestelde materiaal versleuteling kan bevatten en derhalve onderworpen kan zijn aan export- of andere beperkingen.

1.5 Het is de klant niet toegestaan om:

 1. reservekopieën te maken van de oplossing en/of de documentatie zonder toestemming van DIGI Communications Belgium NV;
 2. afgeleide werken te plannen of te maken op basis van de oplossing en/of de documentatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DIGI Communications Belgium NV;
 3. de oplossing toe te wijzen, te distribueren, in sublicentie te geven, te verhuren, over te dragen, te verkopen, te leasen, te huren, te belasten of anderszins te verhandelen of te hypothekeren, of de oplossing te gebruiken namens een derde partij of ze ter beschikking te stellen aan een derde partij, noch een derde partij toe te staan of toe te laten om iets soortgelijks te doen;
 4. de oplossing of een deel ervan te kopiëren, te dupliceren, te reverse-engineeren, te reverse-compileren, te disassembleren, op te nemen of anderszins te reproduceren, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden;
 5. copyright- of andere eigendomsvermeldingen op de software te verwijderen of te wijzigen;
 6. het bedrijfsmodel van DIGI Communications Belgium NV te omzeilen;
 7. de diensten – gedeeltelijk of integraal – noch de oplossing of het platform op enige wijze te gebruiken die een valse of misleidende indruk, karakterisering, of verklaring met betrekking tot DIGI Communications Belgium NV of een derde partij kan geven;
 8. de goede werking van de oplossing en/of het platform te verstoren. Dit houdt onder meer in dat de klant zich dient te onthouden van het gebruik van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere software die inbreuk kan maken op de diensten en belangen van zowel DIGI Communications Belgium NV als haar klanten. Klanten dienen zich ook te onthouden van inhoud die de infrastructuur van de website en de goede werking ervan kan belasten of verstoren;

1.6 Voor de delen van de oplossing die worden gehost op de locatie van de klant zelf (dus niet in de cloud), is het de klant toegestaan om zoveel kopieën van de oplossing te maken als redelijkerwijs nodig is voor de operationele veiligheid, rampenbestrijding of back-updoeleinden. Dergelijke kopieën zijn in alle opzichten onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Ze worden geacht deel uit te maken van de software en/of het netwerk en zijn eigendom van DIGI Communications Belgium NV. Voor de toepassing van dit artikel zijn alleen interne kopieën toegestaan. Dit artikel is niet van toepassing indien de oplossing wordt gehost door DIGI Communications Belgium NV conform de voorwaarden van artikel 2 van deze Service Level Agreement (SLA)

1.7 Voor de delen van de oplossing die worden gehost in/op de cloud van DIGI Communications Belgium NV, is het de klant toegestaan om zoveel kopieën van de documentatie te maken als redelijkerwijs nodig is voor de operationele veiligheid, rampenbestrijding of back-updoeleinden. Dergelijke kopieën zijn in alle opzichten onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Ze worden geacht deel uit te maken van de software en/of het netwerk en zijn eigendom van DIGI Communications Belgium NV. Voor de toepassing van dit artikel zijn alleen interne kopieën toegestaan.

Indien de software en/of het netwerk deels bij de klant wordt gehost en deels in de cloud van DIGI Communications Belgium NV, geldt het voorgaande voor elk van de respectievelijke onderdelen.

1.8 De gebruiksrechten van de oplossing en eventuele gebruiksbeperkingen worden uiteengezet in deze algemene voorwaarden en het commerciële order. De klant is verplicht om inbreuken op deze gebruiksrechten binnen tien (10) dagen nadat de inbreuk heeft plaatsgevonden schriftelijk aan DIGI Communications Belgium NV te melden. Gedurende een periode van dertig (30) dagen na het ontstaan van de inbreuk, heeft de klant het recht om de situatie recht te zetten, zonder dat hij daarvoor een boete hoeft te betalen. DIGI Communications Belgium NV heeft steeds het recht om een audit in te stellen om het aantal gebruikers/instanties na te gaan. De klant moet adequate veiligheidsmaatregelen treffen en handhaven om de software en/of het netwerk te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of kopiëren door welke persoon dan ook.

2. Huren/aankopen van de hardware

2.1 De klant kan ervoor kiezen om de hardware van DIGI Communications Belgium NV te huren of te kopen. De keuze van de klant wordt uiteengezet in het commerciële order.

2.2 Indien de klant ervoor heeft gekozen om de hardware te huren ('gehuurd materiaal'), verleent DIGI Communications Belgium NV aan de klant (en zijn partners, maar alleen indien aangegeven in het commerciële order), behoudens deze algemene voorwaarden en tijdige betaling van de vergoeding voor de oplossing, het recht om de hardware te gebruiken op de toegelaten apparatuur in overeenstemming met de toepasselijke specifieke documentatie zoals uiteengezet in het commerciële order. Het recht om de hardware in een andere omgeving te gebruiken, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGI Communications Belgium NV. De huur vangt aan op de ingangsdatum en blijft van kracht gedurende de looptijd van deze voorwaarden. De eigendom (rechten) van het gehuurde materiaal blijft te allen tijde bij DIGI Communications Belgium NV. Niets in deze algemene voorwaarden zal worden opgevat als een overdracht van enige eigendom (rechten) in of met betrekking tot het gehuurde materiaal aan de klant.

2.3 De klant dient zorgvuldig om te gaan met de door DIGI Communications Belgium NV verhuurde hardware, die eigendom blijft van laatstgenoemde. De klant draagt het risico van alle verlies, diefstal en/of beschadiging van elk geleend product vanaf de datum waarop de klant het gehuurde materiaal heeft ontvangen tot het moment waarop de klant het gehuurde materiaal aan DIGI Communications Belgium NV teruggeeft. De klant mag het gehuurde materiaal niet (door)verkopen, (door)verhuren of overdragen.

2.4 De klant dient het gehuurde materiaal en eventuele aanverwante materialen aan DIGI Communications Belgium NV terug te geven: (i) op de locatie die in het commerciële order als retourlocatie is vermeld en op de datum die in het commerciële order als retourdatum is vermeld, of zoals anderszins redelijkerwijs door DIGI Communications Belgium NV is opgedragen; en (ii) onmiddellijk bij beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

2.5 Indien de klant de hardware ('gekocht materiaal') wenst aan te kopen, kan de klant dit materiaal bij DIGI Communications Belgium NV aankopen via de bestelprocedure beschreven in artikel 4 hieronder. Het gebruik van het gekochte materiaal is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

3. Beheerdersaccount en geautoriseerde gebruikersaccount

3.1 De klant krijgt toegang tot de oplossing en het platform en mag gebruikmaken van de diensten via de beheerdersaccount en de aanvullende geautoriseerde gebruikersaccounts. De beheerder is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik en elke activiteit van de beheerdersaccount.

3.2 Naast een beheerdersaccount ontvangt de klant ook ten minste één (1) extra geautoriseerde gebruikersaccount. Het aantal geautoriseerde gebruikersaccounts komt overeen met het aantal geautoriseerde gebruikers van de klant. Elke geautoriseerde gebruiker heeft dus zijn eigen geautoriseerde gebruikersaccount. De beheerder bepaalt de omvang van de rechten van de geautoriseerde gebruikersaccounts. De beheerder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor elk gebruik van de geautoriseerde gebruikersaccounts.

3.3 Elke geautoriseerde gebruikersaccount (met inbegrip van de beheerdersaccount) behoort slechts toe aan één persoon en mag derhalve niet met anderen worden gedeeld. De beheerder en elke geautoriseerde gebruiker wordt geadviseerd een uniek wachtwoord aan te maken, dit regelmatig te wijzigen en/of gebruik te maken van tweefactorauthenticatie.

3.4 De klant is als enige verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van de beheerdersaccount en de geautoriseerde gebruikersaccounts. In dit verband moeten de beheerder en elke geautoriseerde gebruiker zorg dragen voor de vertrouwelijkheid van hun respectievelijke account, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens, zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun inloggegevens zelfs niet aan DIGI Communications Belgium NV vrijgeven (wanneer ze bijvoorbeeld via de helpdesk van DIGI Communications Belgium NV ondersteuning vragen). Elk verlies of misbruik van dergelijke inloggegevens kan dan ook leiden tot aansprakelijkheid jegens DIGI Communications Belgium NV. Verder is het ten strengste verboden om:

 • de inloggegevens van andere gebruikers te vragen;
 • in te loggen op iemand anders zijn account;
 • de oplossing, het platform en de diensten op een frauduleuze manier te gebruiken (bijv. het gebruik van een valse account en/of het verstrekken van valse informatie wordt beschouwd als frauduleus gebruik);
 • zich zonder de nodige toestemming voor te doen als een andere (rechts- of natuurlijke) persoon bij het gebruik van de oplossing, het platform en de diensten. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

3.5 De klant dient onverwijld (i) ieder oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik te bestraffen of te sanctioneren en (ii) DIGI Communications Belgium NV schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijk gebruik en van iedere door haar geconstateerde omstreden registratie.

3.6 Een gemotiveerde en gegronde kennisgeving kan leiden tot tijdelijke en/of permanente opschorting en/of verwijdering van de beheerdersaccount en/of de geautoriseerde gebruikersaccounts. DIGI Communications Belgium NV behoudt zich een ruime mate aan zelfbeschikking voor om de beste kwaliteit van de diensten te waarborgen. DIGI Communications Belgium NV is in ieder geval niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van bovenstaande vereisten door de klant.

4. Bestelling, levering, installatie en acceptatie van het bestelde materiaal

4.1 Bestelling van het materiaal. De klant kan (i) de hardware van DIGI Communications Belgium NV kopen of huren, (ii) een licentie nemen op de oplossing en/of (iii) maatwerkproducten aanvragen, door bij DIGI Communications Belgium NV een commercieel order aan te vragen voor het materiaal dat de klant wenst aan te kopen, te huren of in licentie wenst te nemen, de toepasselijke hoeveelheden en kostprijzen en door dit order te plaatsen. Na schriftelijke ondertekening van het order door DIGI Communications Belgium NV en kennisgeving door DIGI Communications Belgium NV van de noodzakelijke wijzigingen, correcties en/of verduidelijkingen van het commerciële order, wordt dit bevestigd en wordt het een bindend commercieel order tussen de klant en DIGI Communications Belgium NV.

4.2 Levering van de hardware. De leveringsvoorwaarden van de door de klant bij DIGI Communications Belgium NV bestelde hardware worden in het commerciële order vermeld. Indien niet nader bepaald, levert DIGI Communications Belgium NV de hardware aan de klant op de leveringsdatum van de hardware. Vanaf de leveringsdatum van de hardware wordt alle risico met betrekking tot verlies of beschadiging van de hardware door de klant gedragen.

4.3 Installatie en acceptatie van de hardware. DIGI Communications Belgium NV verleent de installatiediensten overeenkomstig het commerciële order of een werkomschrijving. Vanaf de installatie en het succesvol testen van de Hardware door DIGI Communications Belgium NV, hetgeen op verzoek in aanwezigheid van de klant kan gebeuren, wordt de hardware geacht aanvaard te zijn.

4.4 Levering van de oplossing. Onverminderd de artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden, levert DIGI Communications Belgium NV de oplossingen aan de klant op de leveringsdatum van de oplossing. Vanaf de leveringsdatum van de oplossing wordt alle risico met betrekking tot verlies of beschadiging van de oplossing door de klant gedragen.

4.5 Installatie en acceptatie van de oplossing. Tenzij anders overeengekomen, is DIGI Communications Belgium NV verantwoordelijk voor de installatie van de oplossing.  DIGI Communications Belgium NV verleent de installatiediensten overeenkomstig het commerciële order of een werkomschrijving. Vanaf de installatie en het succesvol testen van de oplossing door DIGI Communications Belgium NV, wordt de oplossing geacht aanvaard te zijn.

4.6 Bestellen van maatwerkproducten. In geval van maatwerkproducten zal DIGI Communications Belgium NV deze in de vorm van professionele diensten uitvoeren. DIGI Communications Belgium NV zal deze professionele diensten, waaronder de installatiediensten, verlenen in overeenstemming met een werkomschrijving, toegevoegd aan of bijgevoegd bij het commerciële order.

4.7 Installatie en acceptatie van maatwerkproducten. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor het testen, integreren, configureren, installeren en aanvaarden van de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal (voor zover de maatwerkproducten samen met de oplossing worden geleverd, geïnstalleerd en getest), tenzij anders aangegeven. Aanvaarding van de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal op basis van de acceptatiecriteria dient plaats te vinden binnen een vooraf bepaalde testperiode zoals aangegeven in de relevante werkomschrijving volgend op de voor de oplossing vastgestelde leveringsdatum. De klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bedrijfscompatibele acceptatietests binnen de testperiode. Tenzij de klant binnen de testperiode kan aantonen dat de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal niet functioneren zoals in de acceptatiecriteria beschreven, wordt de acceptatietest als geslaagd beschouwd. Ernstige storingen, waardoor de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal de acceptatietest niet kunnen doorstaan, dienen uiterlijk vijf (5) werkdagen na de vaststelling schriftelijk aan DIGI Communications Belgium NV te worden gemeld. De Klant wordt geacht de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal zonder voorbehoud te hebben aanvaard indien (i) de klant deze maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal in een productieomgeving gebruikt, (ii) de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal gedurende de acceptatietest volgens de acceptatiecriteria presteren en functioneren, (iii) de klant aan DIGI Communications Belgium NV kenbaar maakt de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal te aanvaarden, (iv) de klant de acceptatietest van de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal niet binnen de testperiode heeft afgerond, of (v) de klant niet binnen vijf (5) werkdagen na afloop van de acceptatietest kenbaar heeft gemaakt of hij de maatwerkproducten en/of het bestelde materiaal al dan niet aanvaardt.

4.8 Indien het bestelde materiaal tijdens de acceptatietest niet volgens de acceptatiecriteria presteert of functioneert, moet de klant DIGI Communications Belgium NV onverwijld (en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na afloop van die acceptatietest) een schriftelijke mededeling doen toekomen waarin alle tekortkomingen voldoende gedetailleerd zijn vermeld. Binnen twee (2) weken na levering van de oplossing, dient de klant nieuwe tests uit te voeren. De hierboven uiteengezette veronderstelde acceptatie is ook van toepassing op deze extra acceptatieronde die moet plaatsvinden.

Indien deze tests geen uitsluitsel geven, d.w.z. als de geboden oplossing het gemelde probleem niet oplost, blijft de acceptatieprocedure zoals hierboven uiteengezet van toepassing totdat acceptatie heeft plaatsgevonden. Het bestelde materiaal wordt niet geacht niet overeenkomstig de acceptatiecriteria te hebben gepresteerd of gefunctioneerd als gevolg van een tekortkoming die (i) niet aan DIGI Communications Belgium NV is toe te rekenen, of (ii) die door de klant bij een voorafgaande acceptatietest is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, maar die niet aan DIGI Communications Belgium NV is gemeld, of (iii) die in de zin van de acceptatiecriteria van ondergeschikte aard is.

4.9 Bij het slagen voor de acceptatietests zullen beide partijen dit formaliseren door een acceptatieformulier te ondertekenen. De partijen mogen de ondertekening van het acceptatieformulier niet op onredelijke gronden tegenhouden. Met dien verstande echter dat in het geval van veronderstelde acceptatie, het bestelde materiaal wordt geacht te zijn aanvaard, ongeacht of een dergelijk acceptatieformulier is ondertekend. Deze bepalingen zijn van toepassing, behalve in het geval dat een 'proof of concept' werd overeengekomen en uitgevoerd.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 DIGI Communications Belgium NV is exclusief eigenaar van en behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot het bestelde materiaal, de onderhoudsdiensten, de professionele diensten, zijn website en alle documenten (waaronder de documentatie) en materialen die daarbij horen of daarmee verband houden (waaronder alle kopieën en stukken daarvan), hetzij in machineleesbare of gedrukte vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) alle software en materialen die verband houden met het bestelde materiaal, de onderhoudsdiensten, de professionele diensten, zijn website, (ii) alle aanpassingen, maatwerkproducten en afgeleide werken, compilaties of collectieve werken van het bestelde materiaal, en (iii) alle gerelateerde technische knowhow. De klant stemt ermee in gebonden te zijn door en zich te houden aan het eigendomsrecht van het bestelde materiaal. De klant stemt ermee in om op geen enkele wijze eigendomsaanduidingen, met inbegrip van handelsmerken of auteursrechtvermeldingen, te verwijderen, te onderdrukken of te wijzigen op of in het bestelde materiaal of zichtbaar tijdens de werking ervan, of op media of op enige documentatie. De Klant zal dergelijke eigendomsaanduidingen opnemen of reproduceren in alle toegestane reservekopieën of andere kopieën.

5.2 De klant is eigenaar van alle klantcontent. DIGI Communications Belgium NV is niet de uitgever van en maakt geen aanspraak op de eigendom van de klantcontent, en onderschrijft of controleert deze ook niet. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de klant DIGI Communications Belgium NV, krachtens alle rechten van de klant in en op de klantcontent, een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije en volledig betaalde licentie verleent voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren en wijzigen (geheel en/of gedeeltelijk) van klantcontent voor zover dit noodzakelijk is om de oplossing en alle gerelateerde hardware, software of diensten te leveren of te laten functioneren, met inbegrip van het opslaan, hosten, cachen, vastleggen en weergeven van klantcontent om de oplossing en alle gerelateerde hardware, software of diensten te leveren, te analyseren, te ondersteunen, te onderhouden en/of te verbeteren. De klant erkent en stemt ermee in dat DIGI Communications Belgium NV de klantcontent die het in zijn bezit heeft mag gebruiken en openbaar maken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk bindend bevel, dagvaarding of soortgelijk verzoek van een rechtbank, overheidsinstantie of regelgevende instantie. De klant zal DIGI Communications Belgium NV vrijwaren en verdedigen tegen elke vordering van een onafhankelijke derde die beweert dat: (a) enige klantcontent of klantitems inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht of handelsmerk van die derde of onrechtmatig gebruikmaakt van diens bedrijfsgeheim of op enige andere wijze inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derde; en/of (b) er een schending van deze overeenkomst is gebeurd.

6. Vorderingen wegens inbreuk door derden

6.1 DIGI Communications Belgium NV zal onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld van enige vordering van een derde wegens een vermeende of daadwerkelijke inbreuk door het bestelde materiaal of ander door DIGI Communications Belgium NV ter beschikking gesteld materiaal, en zal het recht krijgen de verdediging en afhandeling van een dergelijke vordering in handen te nemen. De klant heeft het recht om op eigen kosten aan een dergelijke procedure deel te nemen. DIGI Communications Belgium NV dient de klant regelmatig op de hoogte te houden van de stand van de procedure en/of schikkingsonderhandelingen. De klant stemt ermee in DIGI Communications Belgium NV voldoende medewerking te verlenen bij de verdediging en afhandeling van een dergelijke vordering. Indien het bestelde materiaal of ander materiaal zoals hierboven vermeld naar het redelijke oordeel van DIGI Communications Belgium NV waarschijnlijk het voorwerp zal worden of daadwerkelijk het voorwerp wordt van een vordering wegens inbreuk zoals hierboven uiteengezet, heeft DIGI Communications Belgium NV het recht, naar eigen keuze en op eigen kosten, om (i) het (vermeende) inbreukmakende materiaal aan te passen of te vervangen met behoud van wezenlijk gelijkwaardige functionaliteit zodat het niet langer inbreuk maakt, of een alternatief te creëren; (ii) voor de klant het recht te verkrijgen om dergelijk materiaal te blijven gebruiken, te verhandelen en te distribueren volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden of (iii) de toegang van de klant tot de oplossing en de diensten te beëindigen en de klant pro rata voor het resterende deel van de looptijd te vergoeden voor de vergoeding die de klant eventueel reeds had betaald.

6.2 De klant vrijwaart DIGI Communications Belgium NV en zijn filialen van en tegen alle schade, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) die DIGI Communications Belgium NV lijdt of maakt als gevolg van een door de klant gepleegde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.3 In het geval van een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het bestelde materiaal, dient de klant het gebruik van deze oplossing(en) onmiddellijk te staken. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, kan DIGI Communications Belgium NV de algemene voorwaarden naar eigen goeddunken met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat DIGI Communications Belgium NV tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling is gehouden.

6.4 DIGI Communications Belgium NV is niet aansprakelijk voor enige vordering die is gebaseerd op (i) een ongeoorloofd gebruik van het bestelde materiaal door de klant, (ii) een wijziging van het bestelde materiaal door de klant of enige derde, (iii) het niet integreren of installeren door de klant van door DIGI Communications Belgium NV verstrekte correcties voor het bestelde materiaal, indien DIGI Communications Belgium NV heeft aangegeven dat een dergelijke update of correctie noodzakelijk was om een mogelijke inbreuk te voorkomen, (iv) het gebruik van het bestelde materiaal door de klant in ongeoorloofde of onverenigbare combinatie met oplossingen of diensten die niet van DIGI Communications Belgium NV afkomstig zijn.

7. Vertrouwelijke informatie

7.1 De partijen moeten alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de andere als confidentieel behandelen en geheim houden. Het is hen verboden de vertrouwelijke informatie die zij tijdens de onderhandelingen over en de uitvoering van deze voorwaarden te weten zijn gekomen, aan derden bekend te maken, met uitzondering van hun agenten of adviseurs indien dergelijke bekendmaking noodzakelijk is. Vertrouwelijke informatie die op grond van dit commerciële order wordt bekendgemaakt, mag door de ontvanger ervan niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke vereist zijn voor de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden en/of het commerciële order.

7.2 De klant moet voorzorgsmaatregelen treffen om het confidentiële karakter van de vertrouwelijke informatie te bewaren. In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe dat hij:

 1. geen enkel onderdeel van de vertrouwelijke informatie zal kopiëren of anderszins benutten, anders dan zoals hierin bepaald, noch dat hij enige bekendmaking zal doen in dit verband aan een derde partij.
 2. ervoor zal zorgen dat alle kopieën van de vertrouwelijke informatie (gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden) een permanent leesbare reproductie bevatten van de auteursrechtvermelding en vertrouwelijkheidsverklaring van DIGI Communications Belgium NV.
 3. DIGI Communications Belgium NV onverwijld op de hoogte zal stellen indien hij kennis krijgt van enige vertrouwensbreuk en DIGI Communications Belgium NV alle redelijke bijstand zal verlenen in verband daarmee.

7.3 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op een geheim dat of informatie die:

 1. wordt gepubliceerd of in het publieke domein komt, anders dan door een inbreuk op de algemene voorwaarden of,
 2. aantoonbaar al bekend was bij de ontvangende partij vóór de openbaarmaking door de openbaarmakende partij of,
 3. rechtmatig is verkregen van een derde partij of,
 4. aantoonbaar tot stand is gebracht door de ontvangende partij, los van de openbaarmaking en buiten het kader van het project om.

7.4 De klant moet ervoor zorgen dat netwerk- en eventuele andere vertrouwelijke informatie van DIGI Communications Belgium NV alleen wordt gebruikt in het kader van de oplossing en gedurende de looptijd.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De door de Klant gevraagde oplossing wordt bevestigd in een Commercieel Order. Tenzij de contractuele afspraken afwijken, zal DIGI Communications Belgium NV de Klant in schijven factureren wanneer de totale waarde van het Commercieel Order (CAPEX) de hierna opgesomde waarden overschrijdt:

- < 10.000 EUR (excl. BTW) CAPEX - geen voorschotfactuur - order wordt eenmalig en integraal gefactureerd

- > 10.000 - < 100.000 EUR (excl. BTW) CAPEX: voorschotfactuur gelijk aan 40% van het Order bedrag bij bevestiging van het Order door de Klant, resterende bedrag wordt  op ogenblik van aanvaarding van het project door de Klant

- > 100.000 (excl. BTW) CAPEX: voorschotfactuur gelijk aan 40% van het Order bedrag bij bevestiging van het Order door de Klant, 30% facturatie op het ogenblik dat het project klaar staat voor uitvoering, resterende 40% op ogenblik van aanvaarding van het project door de Klant

Alle betalingen van facturen die DIGI Communications Belgium NV onder deze voorwaarden correct aan de klant uitreikt, zijn definitief en niet-terugbetaalbaar. Facturen worden in PDF-formaat per e-mail verzonden aan de in de commerciële opdracht vermelde contactpersoon/contactpersonen van de Opdrachtgever.  De Opdrachtgever kan DIGI Communications Belgium NV uitdrukkelijk schriftelijk verzoeken om toezending van een kopie van de facturen aan een fysiek adres, onverminderd de wettelijke voorschriften terzake.

8.2 De klant stemt ermee in om alle aan DIGI Communications Belgium NV verschuldigde betalingen uit hoofde van deze voorwaarden of enige werkomschrijving te verrichten binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De klant verbindt zich ertoe om alle verschuldigde bedragen uit hoofde van deze voorwaarden aan DIGI Communications Belgium NV te voldoen in euro. In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de klant jegens DIGI Communications Belgium NV onmiddellijk opeisbaar. De vergoeding voor de oplossing, de onderhoudskosten en de vergoeding voor de professionele diensten zullen jaarlijks worden aangepast op 1 januari van elk jaar. De nieuwe index is telkens die van september van het voorgaande jaar. De vergoeding voor de oplossing, de onderhoudskosten en de vergoeding voor de professionele diensten (afhankelijk van welke van toepassing is) worden automatisch verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de totale procentuele verhoging van de Agoria-index 'refertelonen landsgemiddelde' of, indien de Agoria-index niet langer wordt gepubliceerd, de index die deze vervangt of bij gebreke daarvan door een andere index die de stijgingen van de loonkosten weergeeft. Een negatieve index heeft geen gevolgen voor de prijzen. DIGI Communications Belgium NV is niet verplicht de klant vooraf van deze indexering op de hoogte te brengen. Als basisindex wordt de index genomen die drie (3) maanden vóór de ondertekening van deze voorwaarden van toepassing was. Elke factuur van DIGI Communications Belgium NV wordt geacht definitief aanvaard te zijn door de klant indien deze niet wordt betwist per aangetekende brief gericht aan DIGI Communications Belgium NV, waarin de reden van betwisting wordt toegelicht, en dit binnen de tien (10) dagen na de factuurdatum van die specifieke factuur.

8.3 Alle vergoedingen die op grond van deze voorwaarden aan DIGI Communications Belgium NV verschuldigd zijn, worden betaald zonder recht op verrekening of tegenvordering en vrij van welke aftrek of inhouding dan ook, tenzij de wet zulks voorschrijft. In dat geval verbindt de klant zich jegens DIGI Communications Belgium NV ertoe om dergelijke aanvullende bedragen te betalen om ervoor te zorgen dat de netto bedragen die DIGI Communications Belgium NV na aftrek en inhouding ontvangt, niet lager zijn dan ze zonder deze aftrek of inhouding zouden zijn geweest. De bedragen die krachtens deze algemene voorwaarden verschuldigd zijn, omvatten niet de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen, die extra aan de klant in rekening zullen worden gebracht. De klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle algemene, provinciale of lokale import-, gebruiks-, toegevoegdewaarde-, bron- of andere belastingen die verband houden met de levering of het gebruik van het bestelde materiaal, de onderhoudsdiensten en de professionele diensten. De klant zal DIGI Communications Belgium NV de door DIGI Communications Belgium NV betaalde belastingen of rechten onverwijld terugbetalen.  

8.4 Op factuurbedragen die niet betaald zijn binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zal van rechtswege een verwijlintrest van toepassing zijn, gelijk aan de wettelijke intrestvoet van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de verwijlintresten bij handelstransacties. Deze intrest wordt dagelijks verhoogd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van de volledige betaling door DIGI Communications Belgium NV. Daarnaast dient de klant alle kosten te betalen die DIGI Communications Belgium NV maakt als gevolg van de (buiten)gerechtelijke afdwinging van de betalingsverplichting van de klant krachtens dit artikel. Indien de klant nalaat binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling openstaande bedragen te voldoen, is DIGI Communications Belgium NV gerechtigd zijn verplichtingen en de rechten van de klant krachtens deze overeenkomst op te schorten tot het de betaling van de openstaande bedragen heeft ontvangen.  

9. Beperking van de aansprakelijkheid van de partijen

9.1. Behoudens voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijke recht, is de aansprakelijkheid van DIGI Communications Belgium NV krachtens deze algemene voorwaarden met betrekking tot elke gebeurtenis (of reeks van samenhangende gebeurtenissen) niet hoger dan alle vergoedingen samen, met uitsluiting van de onderhoudskosten, die de klant aan DIGI Communications Belgium NV krachtens deze algemene voorwaarden betaalde, voor een periode van twaalf (12) maanden van toepassing op de datum van de gebeurtenis (of de laatste van de reeks van samenhangende gebeurtenissen) die aanleiding geeft tot enige vorderingen van opdrachtgevers of zakelijke relaties van de klant en dit ten gevolge van schade. DIGI Communications Belgium NV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel noch extra-contractueel, voor het stopzetten van een oudere versie van de oplossing. De klant dient DIGI Communications Belgium NV te allen tijde gedurende en na de looptijd van deze voorwaarden te vrijwaren voor en schadeloos te houden tegen alle vorderingen, eisen, acties, procedures en alle verliezen in verband met enige schending van deze voorwaarden door de klant, geautoriseerde gebruikers of eindgebruikers, enig nalatig of onrechtmatig handelen of nalaten van de klant, geautoriseerde gebruikers of eindgebruikers krachtens deze voorwaarden, enig verzuim of onjuiste voorstelling van zaken door de klant, geautoriseerde gebruikers of eindgebruikers en/of enige fouten en nalatigheden in de uitvoering van diens verplichtingen krachtens deze voorwaarden, resulterend in vorderingen van derden.

9.2. In geen geval is DIGI Communications Belgium NV jegens de klant aansprakelijk voor enige indirecte, straf-, bijzondere gevolgschade of soortgelijke schade (met inbegrip van schade wegens gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van zaken, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen of diensten en reputatieschade), ongeacht of dit voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk of schending van een wettelijke plicht of anderszins. Elke partij heeft de plicht de schade te beperken. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid krachtens dit artikel zijn op dezelfde manier van toepassing op de partners en onderaannemers van DIGI Communications Belgium NV.

9.3 DIGI Communications Belgium NV is niet verantwoordelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de oplossing voor het door de klant beoogde gebruik. De klant erkent dat de oplossing niet is ontworpen voor gebruik in omgevingen die fouttolerante prestaties vereisen (met inbegrip van de werking van nucleaire faciliteiten, levensondersteunende machines, luchtvaartgerelateerde toepassingen en/of defensiesystemen), in omgevingen waarin het falen van de oplossing zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade, of in andere soortgelijke omgevingen met een hoog risico (samen 'hoogrisicogebruik' genoemd). DIGI Communications Belgium NV staat geen hoogrisicogebruik van de oplossing toe. De klant dient DIGI Communications Belgium NV te vrijwaren voor en te verdedigen tegen alle vorderingen van derden voor verlies, kosten, schade, onkosten of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met dergelijk hoogrisicogebruik.

9.4 De klant dient ervoor te zorgen dat hij geen gebruikmaakt van enig element van de oplossing:

 1. op een manier die verboden is door de wet, een voorschrift of een overheidsbevel of -besluit;
 2. om de rechten van betrokkenen krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te schenden;
 3. om de rechten van derden te schenden;
 4. om enige bepaling van de toepasselijke telecomwetgeving te overtreden;
 5. om te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot een dienst, apparaat, gegevens, account of netwerk gelinkt aan de oplossing of om deze te verstoren;
 6. op een manier die de oplossing zou kunnen schaden of het gebruik ervan door iemand anders zou kunnen belemmeren;
 7. in elke toepassing of situatie waarin het falen van de oplossing kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon of tot ernstige fysieke of milieuschade;
 8. om een persoon, entiteit of regering te intimideren of geweld of inmenging tegen een van deze aan te moedigen of te vergemakkelijken (met inbegrip van het gebruik van de oplossing als of ter ondersteuning van een wapen van welke aard dan ook), of om een persoon, entiteit of regering te helpen cyberaanvallen uit te voeren;
 9. om een factureringsmechanisme dat het gebruik van de oplossing meet, uit te schakelen, te manipuleren of anderszins te proberen te omzeilen;
 10. om de technische beperkingen in de oplossing te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren of om eromheen te werken;
 11. om ongeoorloofde toegang te krijgen tot, of om op enigerlei wijze een storing te veroorzaken van een gebruiker, systeem, netwerk, dienst of account, met inbegrip van het omzeilen van filters of het doorbreken van de veiligheid of integriteit van een netwerk of systeem; of
 12. voor niet-standaard commercieel gebruik, met inbegrip van het gebruik van de oplossing in gevaarlijke omgevingen.

10. Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor een vertraging of nalatigheid in de uitvoering van enige van haar verplichtingen krachtens deze voorwaarden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een tijdelijk of permanent onvermogen van een partij om haar verplichtingen na te komen, ten gevolge van feiten en omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van die partij liggen. Als overmacht gelden in ieder geval: oorlog of oorlogsgevaar, oproer of volksopstand, brand veroorzaakt door een externe factor, een import- of exportembargo opgelegd door de overheid, overstromingen, internetstoring, nalatigheid of contractuele wanprestatie van een derde, staking of sociale actie en voor het overige alle omstandigheden die door beide partijen als overmacht worden gekwalificeerd. Indien een partij zich op overmacht beroept, dient zij de andere partij onverwijld (ten minste binnen vijf (5) werkdagen) in kennis te stellen van de aard van de overmacht, met vermelding van de datum waarop de overmacht intreedt of is ingetreden, en tevens van de datum waarop er niet langer sprake van zal zijn. In dat geval moet de partij alles in het werk stellen om de gevolgen tot een minimum te beperken.

11. Privacy en gegevensbescherming

11.1 De klant moet (i) voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten inzake privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 16 april 2016 ('AVG' of 'GDPR'); en (ii) voldoende kennisgeving doen aan, en voldoende toestemming en machtiging verkrijgen van geautoriseerde gebruikers, eindgebruikers en elke andere partij die persoonsgegevens aan de klant en DIGI Communications Belgium NV verstrekt, om de verwerking van de gegevens door de klant, DIGI Communications Belgium NV en eventueel ook de hostingpartner van DIGI Communications Belgium NV (indien van toepassing), en hun respectievelijke afdelingen, dochterondernemingen en licentiegevers mogelijk te maken. Indien en voor zover wettelijk vereist, moet de klant de individuele geautoriseerde gebruikers (en indien van toepassing de toepasselijke eindgebruikers) van de oplossing op de hoogte stellen dat hun gegevens mogelijk worden verwerkt met het oog op openbaarmaking aan rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties zoals door DIGI Communications Belgium NV aangegeven, en dient hij de toestemming van de geautoriseerde gebruiker hiervoor te verkrijgen.  

11.2 DIGI Communications Belgium NV gebruikt de gegevens van de klant uitsluitend in het licht van de uitvoering van deze voorwaarden en conform de gegevensverwerkingsovereenkomst die als bijlage aan deze overeenkomst is toegevoegd. Bovendien mag DIGI Communications Belgium NV de gegevens van, over of in verband met de klant, alleen gebruiken of openbaar maken aan rechtshandhavings- of andere overheidsinstanties (of de rechtshandhavings- of andere overheidsinstanties toegang tot dergelijke gegevens verlenen) voor zover dat door de wet is vereist met inbegrip van de inhoud van de communicatie.  DIGI Communications Belgium NV neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de gegevens van de klant of tot het gebruik van de oplossing of eventuele maatwerkproducten door de klant, behalve die welke vereist zijn door het toepasselijke recht.

12. Verbod op overdracht

Het is de klant niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen krachtens deze voorwaarden af te staan of anderszins over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGI Communications Belgium NV. De toestemming van DIGI Communications Belgium NV moet per aangetekende brief worden gevraagd, met vermelding van de identiteit van de mogelijke overnemer. Behoudens de hierin vervatte beperkingen inzake overdracht, zullen de bepalingen van deze voorwaarden ten goede komen aan en bindend zijn voor de partijen bij deze overeenkomst en hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en gevolmachtigden.

13. Verbod op rekrutering

Gedurende de looptijd van de voorwaarden en een periode van twee (2) jaar daarna is het de klant niet toegestaan om personeelsleden (direct of indirect) te rekruteren of in dienst te nemen die bij DIGI Communications Belgium NV werken of onder contract staan en die in verband met de uitvoering van deze voorwaarden zijn voorgesteld. Deze beperking geldt voor elke aanwerving in een land van het continent waar het personeelslid van DIGI Communications Belgium NV hoofdzakelijk bij DIGI Communications Belgium NV in dienst was. In geval van inbreuk op dit artikel door de klant, dient de klant DIGI Communications Belgium NV een schadevergoeding te betalen van 135.000 euro per inbreuk, onverminderd het recht van DIGI Communications Belgium NV om een gerechtelijke procedure op te starten en/of bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien DIGI Communications Belgium NV kan aantonen dat de geleden schade dit bedrag overschrijdt.

14. Looptijd & beëindiging

14.1 Deze algemene voorwaarden gaan in op de ingangsdatum en blijven van kracht voor de initiële termijn. Daarna worden ze automatisch en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar (elk een 'verlengingstermijn') tenzij een partij ten minste vier (4) maanden voor het verstrijken van een (volgende) verlengingstermijn schriftelijk te kennen geeft van verlenging af te zien.

14.2 DIGI Communications Belgium NV kan deze algemene voorwaarden beëindigen of de op grond daarvan verleende diensten en/of gebruiksrechten opschorten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, indien de klant een krachtens de voorwaarden verschuldigd bedrag niet aan DIGI Communications Belgium NV betaalt en de klant nalaat dit verzuim binnen dertig (30) dagen na de datum van een dergelijke kennisgeving recht te zetten. De klant erkent en stemt ermee in dat elk gebruik van het bestelde materiaal buiten het toepassingsgebied van de licentie zoals uiteengezet in deze voorwaarden, tenzij zulk gebruik uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door een bevoegde vertegenwoordiger van DIGI Communications Belgium NV, DIGI Communications Belgium NV het recht geeft één of meer van de onder deze voorwaarden verleende licenties met onmiddellijke ingang te beëindigen (of anders, naar keuze van DIGI Communications Belgium NV, op te schorten) wegens wezenlijke inbreuk door de klant, zonder dat enige formaliteit vereist is en onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover DIGI Communications Belgium NV krachtens deze voorwaarden of krachtens het toepasselijke recht beschikt.

14.3 Elk van de partijen kan deze algemene voorwaarden beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien de andere partij wezenlijk inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en nalaat deze inbreuk recht te zetten binnen 30 dagen nadat de inbreukmakende partij een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen, met dien verstande dat DIGI Communications Belgium NV gerechtigd is deze algemene voorwaarden te beëindigen (of de professionele diensten en/of de hieronder verleende gebruikersrechten op te schorten) door middel van een schriftelijke kennisgeving in het geval de klant inbreuk maakt op de hierin genoemde licentievoorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van DIGI Communications Belgium NV. Elke partij kan deze algemene voorwaarden beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met ingang van de datum van afgifte van een dergelijke kennisgeving, indien de andere partij het voorwerp wordt van een vrijwillig of onvrijwillig faillissement, insolventie of een soortgelijke procedure of anderszins liquideert of ophoudt zaken te doen.

14.4 Bij beëindiging van deze algemene voorwaarden gedurende de initiële termijn om welke reden dan ook (behalve in het geval van een wezenlijke inbreuk door DIGI Communications Belgium NV, in overeenstemming met en onverminderd artikel 14.3), worden alle vergoedingen voor de oplossing en onderhoudskosten voor de volledige initiële termijn opeisbaar en moeten deze door de klant aan DIGI Communications Belgium NV worden betaald. In dat geval dient de klant alle vergoedingen voor de oplossing, onderhoudskosten, vergoedingen voor professionele diensten en alle andere openstaande bedragen onmiddellijk aan DIGI Communications Belgium NV te betalen. In geval van verhuur van hardware zal DIGI Communications Belgium NV de hardware verwijderen en ophalen. De klant staat in voor alle kosten voor het verwijderen en ophalen van de hardware. De bepalingen van deze voorwaarden die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om na beëindiging te blijven gelden, met inbegrip van de artikelen 4 tot en met 23 van deze voorwaarden, blijven ook na afloop of beëindiging van deze voorwaarden gelden.

14.5 Bij beëindiging van deze voorwaarden na de initiële termijn om welke reden dan ook (i) zal de klant onverwijld aan DIGI Communications Belgium NV alle vergoedingen en andere bedragen betalen die hij aan DIGI Communications Belgium NV verschuldigd is met betrekking tot het bestelde materiaal en/of enige uitstaande werkomschrijving, tot en met de datum van beëindiging, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de volledige vergoedingen voor de oplossing en onderhoudskosten op basis van een nog openstaande werkomschrijving; (ii) beslist DIGI Communications Belgium NV naar eigen goeddunken of het het gehuurde materiaal zal verwijderen en ophalen of dat de klant de hardware zal terugsturen naar DIGI Communications Belgium NV in overeenstemming met artikel 2.4 van deze voorwaarden en (iii) zullen alle licenties die op grond van deze voorwaarden aan de klant werden verleend automatisch eindigen en zal de klant aan DIGI Communications Belgium NV alle kopieën (in welke vorm of medium dan ook) van het bestelde materiaal en de vertrouwelijke informatie van DIGI Communications Belgium NV in zijn bezit teruggeven. De klant mag één kopie behouden voor uitsluitend regelgevende doeleinden.

15. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen niettemin onverminderd van kracht. Elke partij spant zich tot het uiterste in om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een gelijk of soortgelijk economisch effect.

16. Verklaring van afstand en volledige overeenkomst

16.1. De bepalingen en voorwaarden van deze algemene voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd of aangepast door middel van een schriftelijke overeenkomst die door een gemachtigde vertegenwoordiger van beide partijen wordt ondertekend. Van deze voorwaarden kan alleen afstand worden gedaan door middel van een schriftelijk document, ondertekend door de partij die recht heeft op de voordelen van deze voorwaarden. Een dergelijke verklaring van afstand of toestemming wordt niet geacht een verklaring van afstand of toestemming te zijn of te vormen met betrekking tot andere, al dan niet soortgelijke voorwaarden of bepalingen.  Een dergelijke verklaring van afstand of toestemming is slechts van kracht in het specifieke geval en voor het doel waarvoor zij werd gegeven en vormt geen permanente verklaring van afstand of toestemming.

16.2 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp.  Geen enkele verklaring, toezegging, garantie, convenant of overeenkomst van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is opgenomen, kan van invloed zijn op of gebruikt worden om de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden te interpreteren, te wijzigen of te beperken.  

17. Kennisgevingen

Elke kennisgeving die op grond van deze algemene voorwaarden moet worden gedaan, gebeurt in eerste instantie per e-mail naar de e-mailadressen die in het commerciële order worden vermeld. Alle kennisgevingen per elektronische post zijn slechts geldig indien DIGI Communications Belgium NV de klant binnen vijf (5) werkdagen een uitdrukkelijke ontvangstbevestiging via e-mail bezorgt. Indien DIGI Communications Belgium NV binnen vijf (5) werkdagen geen ontvangstbevestiging heeft gegeven, mogen alle kennisgevingen schriftelijk gebeuren en worden betekend per persoonlijke overhandiging, aangetekende brief, gericht aan de andere partij op het adres vermeld in het commerciële order of op een ander adres dat een partij bij kennisgeving krachtens deze overeenkomst kan aanwijzen. Alle kennisgevingen worden geacht te zijn gegeven, hetzij (i) indien ze persoonlijk worden overhandigd, op het tijdstip van de daadwerkelijke overhandiging ervan aan de ontvangende partij op het adres van die partij, zoals hierboven bepaald, (ii) indien zij per nachtpost worden verzonden, op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop die kennisgeving aan de koerierdienst is overhandigd, of (iii) indien ze per aangetekende of gewaarmerkte post worden verzonden, op de vijfde werkdag na de dag waarop de kennisgeving is verstuurd.

18. Interpretatie

In deze algemene voorwaarden (tenzij de context anders vereist of toelaat):

 1. Omvat een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, uitgebreid of opnieuw vastgesteld;
 2. Omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud, omvatten woorden die betrekking hebben op een bepaald geslacht ook alle andere geslachten en omvatten woorden die betrekking hebben op personen ook rechtspersonen en vennootschappen; en in elk geval vice versa;
 3. De titels of bijschriften bij de artikelen dienen enkel ter verduidelijking en zijn niet van invloed op de interpretatie of betekenis van deze algemene voorwaarden.

19. Relatie van de partijen

De relatie tussen DIGI Communications Belgium NV en de klant is die van onafhankelijke opdrachtnemers. Geen van beide partijen is agent voor de andere en geen van beide partijen is bevoegd om, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, contracten af te sluiten namens de andere partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die partij voor uitdrukkelijke doeleinden in verband met de uitvoering van deze voorwaarden. Vanaf de ingangsdatum is het DIGI Communications Belgium NV toegestaan de klant als klant van DIGI Communications Belgium NV te vermelden in al zijn commerciële/marketingdocumentatie en klantenlijsten, als verkoopreferentie alsmede op de websites van DIGI Communications Belgium NV. De partijen komen overeen binnen een redelijke termijn na de ingangsdatum en de acceptatiedatum een gezamenlijk persbericht uit te geven, waarvan de inhoud onderworpen is aan de toestemming van beide partijen (toestemming die niet onredelijk mag worden onthouden of uitgesteld). In dit persbericht worden de ondertekening van de algemene voorwaarden en de implementatie van de oplossing bij de klant aangekondigd.  

20. Geschillenbeslechting

20.1. DIGI Communications Belgium NV en de klant zullen zich redelijkerwijs te goeder trouw inspannen om geschillen, disputen of vorderingen die in verband met deze algemene voorwaarden ontstaan, op te lossen. Om twijfel te voorkomen, heeft de geschillenbeslechting geen invloed op het recht de overeenkomst te beëindigen en de andere rechten van de partijen op basis van deze algemene voorwaarden.

20.2. Algemene beginselen:

Bij het zoeken naar een oplossing voor het geschil dienen de klant en DIGI Communications Belgium NV zich te houden aan de volgende algemene beginselen:

 • De klant en DIGI Communications Belgium NV zullen, in antwoord op een redelijk verzoek van de andere partij, zo vaak als redelijkerwijs nodig is, bijeenkomen en de andere partij niet-vertrouwelijke informatie verstrekken die redelijkerwijs verband houdt met het geschil in kwestie;
 • De klant en DIGI Communications Belgium NV zullen ernaar streven het geschil eerst onderling op te lossen;
 • Elke overeengekomen oplossing wordt schriftelijk vastgelegd;
 • De partijen zullen met betrekking tot elk geschil een elektronisch logbestand bijhouden van alle tussen de klant en DIGI Communications Belgium NV uitgewisselde communicatie, alsmede van alle relevante gerelateerde informatie;
 • Het staat de klant en DIGI Communications Belgium NV vrij zich voor de oplossing van het geschil te laten bijstaan door deskundigen (waaronder technische en juridische deskundigen). Derden die door een van de partijen zijn uitgenodigd, mogen alle tussen de partijen gehouden zittingen bijwonen indien de uitnodigende partij zulks verlangt na schriftelijke instemming van de partijen. De uitnodigende partij zorgt ervoor dat deze derde een schriftelijke geheimhoudingsverklaring ondertekent (volgens een door de partijen overeengekomen model).

20.3. Wanneer de partijen er na zestig (60) dagen niet in geslaagd zijn hun geschil op minnelijke wijze op te lossen, kan elke partij een procedure tegen de andere partij starten in overeenstemming met het stuk 'toepasselijk recht' van deze algemene voorwaarden. Niets in dit artikel beperkt de vrijheid van een partij om gerechtelijke stappen te ondernemen ter vrijwaring van een wettelijk recht of rechtsmiddel of ter bescherming van een eigendomsrecht of een recht op een handelsgeheim, of om andere dwangmaatregelen te treffen.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden en/of het commerciële order worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. De partijen bij deze overeenkomst onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en/of het commerciële order.

22. Bijzondere voorwaarden

DIGI Communications Belgium NV verbindt zich ertoe zich te houden aan de aanvullende bijzondere voorwaarden, indien van toepassing, zoals uiteengezet in het commerciële order, indien en voor zover dat door regelgevende vereisten verplicht is.

23. Professionele diensten

Op verzoek van de klant, en voor de duur van deze algemene voorwaarden en het commerciële order, mag DIGI Communications Belgium NV professionele diensten aan de klant verlenen. Professionele diensten zullen vooraf worden overeengekomen (tenzij anders vastgelegd in deze algemene voorwaarden) in een werkomschrijving. Tenzij anders vermeld in deze specifieke werkomschrijving worden alle professionele diensten gefactureerd op basis van gepresteerde uren en gebruikt materiaal, voor een werkdag van 8 uur.

24. Garanties

24.1 DIGI Communications Belgium NV geeft geen garantie:

 • voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid en werking van de oplossing op niet-toegelaten apparatuur van de klant.
 • voor de beschikbaarheid van de oplossing, indien de klant een van de parameters heeft gewijzigd op grond waarvan de oplossing is geïnstalleerd, geconfigureerd en/of getest.
 • voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de via de oplossing en de hardware vastgelegde gegevens, aangezien beide parameters afhankelijk zijn van de apparatuur, uitrusting of eventuele software van de bezoekers of betrokkenen van wie de gegevens worden vastgelegd.
 • Dat de oplossing en diensten compatibel zijn met de apparatuur, de uitrusting of de software die gebruikt wordt door de bezoeker of de betrokkene van wie de gegevens worden vastgelegd.

24.2 DIGI Communications Belgium NV garandeert de klant dat het gekochte materiaal bij normaal gebruik en onderhoud gedurende de hardwaregarantieperiode vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten en substantieel zal functioneren in overeenstemming met de technische specificaties zoals van kracht op de leveringsdatum van de hardware. Tijdens de hardwaregarantieperiode zal DIGI Communications Belgium NV een defecte hardware-eenheid herstellen of vervangen, gratis in geval van een fout (zie hieronder) of tegen de vergoeding voor professionele diensten in geval van een incident veroorzaakt door de klant, indien de klant de hardware opstuurt naar de door DIGI Communications Belgium NV aangeduide vestiging samen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem en de nodige documentatie die vereist is voor terugzending naar de klant. Het is ook mogelijk dat DIGI Communications Belgium NV ermee heeft ingestemd de defecte hardware af te halen. Gerepareerde of vervangen eenheden en assemblagedelen hebben een nieuwe garantieperiode van drie (3) maanden vanaf levering of tot het einde van de oorspronkelijke garantieperiode, afhankelijk van welke periode langer is.

24.3 De garantieverplichtingen van DIGI Communications Belgium NV krachtens dit artikel 24 van de algemene voorwaarden worden uitsluitend verstrekt ten gunste van de klant en gelden slechts op voorwaarde dat:

 1. De klant volledig in overeenstemming met deze algemene voorwaarden heeft gehandeld;
 2. De oplossing volledig in overeenstemming met de instructies en de technische specificaties is gebruikt;
 3. De oplossing niet is gewijzigd of gerepareerd of opnieuw bewerkt door anderen dan DIGI Communications Belgium NV of de door DIGI Communications Belgium NV aangewezen personen (zijnde het personeel en de mensen die voor de klant werken) of met gebruikmaking van niet-toegestane onderdelen, assemblagedelen of software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGI Communications Belgium NV;
 4. De klant DIGI Communications Belgium NV tijdens de toepasselijke garantieperiode schriftelijk in kennis heeft gesteld van elke vastgestelde fout, en wel onmiddellijk nadat de fout zich heeft voorgedaan, maar in elk geval niet later dan tien (10) kalenderdagen na de datum waarop de fout werd ontdekt; en
 5. De klant op redelijk verzoek van DIGI Communications Belgium NV onverwijld alle aanvullende informatie over de fout en het ontstaan daarvan heeft verstrekt;
 6. De klant de gehuurde of gekochte hardware niet zelf heeft gewijzigd.

24.4 De verbintenissen van DIGI Communications Belgium NV krachtens dit artikel 24 van deze algemene voorwaarden hebben geen betrekking op:

 1. gebruiksintensieve, bederfelijke of verslijtbare onderdelen of software waarvan het serienummer of de maand en het jaar van fabricage zijn verwijderd, gewijzigd, onleesbaar gemaakt of geschrapt; of
 2. fouten die het gevolg zijn van of in verband staan met: (i) onjuiste omgang of onjuist gebruik; (ii) externe oorzaken met inbegrip van buitensporige fysieke kracht, water, vochtigheid, stof of andere schadelijke omgevings- of bedrijfsomstandigheden buiten de voor de oplossing gespecificeerde grenzen; (iii) stroomstoringen, brand, explosies of andere oorzaken buiten de controle van DIGI Communications Belgium NV; (iv) bedieningsfouten; (v) gebruik niet in overeenstemming met de documentatie; (vi) het niet implementeren van nieuwe releases of updates van de software; of (vii) gebruik van het product in combinatie met iets wat niet compatibel is;
 3. elektromagnetische interferentie of storingen van onderling verbonden apparatuur; of
 4. schade aan andere eigendommen of apparatuur dan de oplossing zelf;
 5. buitengewone weersomstandigheden (temperaturen onder -5 °C en boven 30 °C)

24.5 DIGI Communications Belgium NV voorziet niet in het afsluiten van een passende verzekering voor de apparatuur van de klant die geen deel uitmaakt van de oplossing (met inbegrip van maar niet beperkt tot de toegelaten apparatuur) en voor de activiteiten die de klant daarmee beoogt uit te voeren. Hiervoor is de klant verantwoordelijk.

24.6 DIGI Communications Belgium NV maakt geen back-ups en geeft geen garanties of waarborgen dat klantcontent toegankelijk zal zijn of blijven of zal worden bewaard.

25. Hosting

25.1 Indien de oplossing gehost wordt, wordt de hostingoplossing door DIGI Communications Belgium NV gehost in de datacenters van de hostingpartner en is DIGI Communications Belgium NV gerechtigd deze diensten ('hostingdiensten') aan de klant te leveren. De klant verklaart en garandeert dat hij de voorwaarden van de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de hostingdiensten aanvaardt zoals beschikbaar via de link in het commerciële order (de 'hostingvoorwaarden'). Hij erkent en stemt ermee in dat de hostingpartner het recht behoudt om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

25.2 De klant erkent dat de hostingdiensten zullen worden uitgevoerd in speciale datacenters van de hostingpartner. DIGI Communications Belgium NV zal zich inspannen om een beschikbaarheid van de omgeving van 99,5 % te waarborgen, dag en nacht, conform de bepalingen die zijn vastgelegd in de hostingvoorwaarden. Deze garanties in de hostingvoorwaarden zijn niet van toepassing indien de non-conformiteit met de servicevoorwaarden te wijten is aan een ongeluk, verkeerd gebruik of gebruik op een andere manier die niet verenigbaar is met de hostingvoorwaarden of de algemene voorwaarden. De hostingpartner geeft geen andere garanties en wijst alle andere expliciete, impliciete of wettelijke garanties af, met inbegrip van garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, voldoende kwaliteit, titel of niet-inbreuk. DIGI Communications Belgium NV verstrekt in geen geval enige garantie met betrekking tot de hostingdiensten.

25.3 DIGI Communications Belgium NV zal zich naar beste vermogen inspannen om ononderbroken hostingdiensten te leveren, behoudens:

 • Gepland onderhoud: in sommige gevallen zullen de diensten, of een deel ervan, niet beschikbaar zijn tijdens de onderhoudswerkzaamheden. In het geval dat de hostingdiensten onderbroken zouden kunnen worden als gevolg van dergelijk onderhoud, dient dit onderhoud indien dit redelijkerwijs mogelijk is buiten de kantooruren uitgevoerd te worden. De klant zal zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht indien het moment van gepland onderhoud bekend is.  
 • Ongepland onderhoud: DIGI Communications Belgium NV heeft het recht om ongepland onderhoud uit te voeren indien dit noodzakelijk is (bijv. om veiligheidsredenen). De klant zal zo spoedig als praktisch mogelijk is van een dergelijk onderhoud op de hoogte worden gebracht.

25.4 De klant en zijn geautoriseerde gebruikers geven de hostingpartner de toestemming om alle persoonsgegevens te verwerken zoals bedoeld in de algemene voorwaarden. De klant moet (i) voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten inzake privacy en gegevensbescherming en (ii) voldoende kennisgeving doen aan en voldoende toestemming en machtiging verkrijgen van eindgebruikers en elke andere partij die persoonsgegevens verstrekt aan de klant, DIGI Communications Belgium NV en de hostingpartner om de verwerking van de gegevens door de klant, DIGI Communications Belgium NV, de hostingpartner en hun respectievelijke afdelingen, dochterondernemingen en dienstverleners mogelijk te maken.

25.5 De maximale aansprakelijkheid van DIGI Communications Belgium NV en de hostingpartner voor alle vorderingen met betrekking tot de hostingdiensten, is beperkt tot uitsluitend directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de klant aan DIGI Communications Belgium NV betaalde hostingvergoedingen gedurende de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering en zulks op basis van de oorzaak van de schade. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht de vastgestelde aansprakelijkheid op grond van contractbreuk, risicoaansprakelijkheid, schending van garantievoorwaarden of enige andere rechtsgrond.

25.6 Indien de klant wenst te veranderen van hostingpartner die de hostingdiensten levert, dient de klant een verhuisvergoeding te betalen die de manuren, kosten en uitgaven van DIGI Communications Belgium NV voor een dergelijke verandering dekt.

26. Service Level Agreement

Voor de onderhoudsdiensten kan de klant kiezen om deze door DIGI Communications Belgium NV te laten uitvoeren. De voorwaarden van deze onderhoudsdiensten worden uiteengezet in de Service Level Agreement. Indien de klant kiest voor de onderhoudsdiensten, zal de Service Level Agreement integraal deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

Bijlage A - Definities

In deze algemene voorwaarden worden, tenzij anders aangegeven, de volgende definities gehanteerd:

'Acceptatiecriteria': de criteria op basis waarvan de klant de oplossing accepteert zoals vermeld in het commerciële order.

'Acceptatiedatum': de datum waarop de oplossing door de klant wordt aanvaard.

'Acceptatierapport': een namens de klant en DIGI Communications Belgium NV ondertekend document waarin wordt verklaard dat de oplossing de acceptatietest heeft doorstaan en waarin eventuele aanvullende opmerkingen of bevindingen naar aanleiding van de tests zijn opgenomen.

'Acceptatietest': een reeks tests die moeten worden uitgevoerd om het gebruik van de oplossing conform de acceptatiecriteria te verifiëren.

'Beheerder': de gebruiker die verantwoordelijk is voor de beheerdersaccount.

'Beheerdersaccount': de gebruikersaccount van de klant, die uitsluitend toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de beheerder en via welke de beheerder in staat is om (i) de oplossing, het platform en de diensten te gebruiken in overeenstemming met het commerciële order, (ii) de configuratie-instellingen te wijzigen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het toevoegen van extra diensten of functies) en (iii) extra accounts voor geautoriseerde gebruikers te creëren.

'Afdeling':, met betrekking tot de relevante partij, elke persoon of entiteit die controle uitoefent over, gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle staat met deze partij, waarbij 'controle' betekent de macht, rechtstreeks of onrechtstreeks, om het beheer en het beleid van een dergelijke entiteit te leiden of te doen leiden, hetzij contractueel, door eigendom van aandelen, lidmaatschap van de raad van bestuur, bij overeenkomst of anderszins en, in elk geval en zonder beperking van het voorgaande, wordt elke entiteit die meer dan 50 % van de stemgerechtigde aandelen van een tweede entiteit bezit geacht controle uit te oefenen over die tweede entiteit (en 'controle' en 'gecontroleerd' hebben eenzelfde betekenis);

'Agent': elke fysieke persoon in de organisatie van de klant (werknemers en onderaannemers) aan wie door de klant toegang wordt verleend en die het product als agent zal of moet kunnen gebruiken. Om het product te mogen gebruiken, moet elke fysieke persoon in de organisatie van de klant die het product als agent moet kunnen gebruiken, gedurende die periode voor het product geregistreerd zijn. Het aantal agenten is vastgelegd in het commerciële order.

'Toegelaten apparatuur': het computerconfiguratieplatform (met inbegrip van het besturingssysteem) waarvoor de toepasselijke licentie is verleend, zoals gespecificeerd in de relevante documentatie of het commerciële order.

'Geautoriseerd gebruiker': (i) elke fysieke persoon in de organisatie van de klant of (ii) elke fysieke persoon van klanten van de klant en zakelijke partners van de klant die door de klant toegang wordt verleend en als eindgebruiker gebruik van de oplossing zal of moet kunnen maken.

'Geautoriseerde gebruikersaccount': de gebruikersaccount waartoe een gebruiker toegang heeft via zijn/haar persoonlijke login om gebruik te maken van de oplossing, diensten en het platform;

'Werkdag': een normale werkdag van DIGI Communications Belgium NV van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de Belgische wettelijke feestdagen.

'DIGI Communications Belgium NV': DIGI Communications Belgium NV NV, een vennootschap naar Belgisch recht en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0881.653.685 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp, België.

'Klantcontent': inhoud, met inbegrip van afbeeldingen, audio/video en dergelijke die de klant uploadt of genereert op het platform, met inbegrip van gegevens die naar het platform worden getransporteerd.

'Incident veroorzaakt door de klant': een incident (i) veroorzaakt door misbruik of verkeerd gebruik van de oplossing door de klant; (ii) veroorzaakt door enige wijziging of toevoeging aan de oplossing of de configuratie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGI Communications Belgium NV, of (iii) te wijten aan het gebruik van onjuiste gegevens voor integratie of (iv) te wijten aan het falen van enige ondersteunende hardware en/of software (van derden of van de klant).

'Commercieel order': de opdracht zoals overeengekomen tussen de klant en DIGI Communications Belgium NV, zoals vermeld op de voorpagina, getiteld 'commercieel order'.

'Vertrouwelijke informatie' van een partij: de informatie van die partij, in schriftelijke, mondelinge, elektronische of andere vorm, en die (i) uitdrukkelijk als vertrouwelijk of door eigendomsrechten beschermd is aangeduid, of (ii) redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd of traditioneel als vertrouwelijk wordt beschouwd, ongeacht of zij al dan niet uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie en feiten betreffende bedrijfsplannen, klanten, prospects, personeel, leveranciers, partners, investeerders, afdelingen of anderen, opleidingsmethoden en -materiaal, financiële informatie, marketingplannen, verkoopvooruitzichten, klantenlijsten, uitvindingen, programma's, ontdekkingen, ideeën, concepten, knowhow, technieken, formules, blauwdrukken, software (in object- en broncodevorm), documentatie, ontwerpen, prototypes, methoden, processen, procedures, codes en alle technische of handelsgeheimen, met inbegrip van alle kopieën van het voorgaande of alle analyses, studies of rapporten die het voorgaande bevatten, erop gebaseerd zijn of het weergeven. De vertrouwelijke informatie van DIGI Communications Belgium NV omvat, zonder beperking, het bestelde materiaal.

'Maatwerkproducten': klantspecifieke aanpassingen, aanvullingen of uitbreidingen van de standaardoplossing, specifiek ontwikkeld door DIGI Communications Belgium NV volgens de voorwaarden overeengekomen in het commerciële order en/of een werkomschrijving, welke niet worden beschouwd als onderdeel van de standaardoplossing.

'Documentatie': de technische en functionele informatie over de oplossing die DIGI Communications Belgium NV in het algemeen van tijd tot tijd aan haar klanten ter beschikking stelt.

'Ingangsdatum': de ingangsdatum zoals vermeld in het commerciële order.

'IoT-oplossing': de oplossing en service van DIGI Communications Belgium NV bestaande uit een modulair hardwareplatform dat bestaat uit een basismodule in een geavanceerde behuizing die de vastgelegde gegevens verwerkt via aangesloten hardware om de geregistreerde gegevens op het platform te beheren, te analyseren en te vertalen.

'Footfall Analytics': een hardwareoplossing voor de analyse van de bezoekersaantallen, inclusief services, van DIGI Communications Belgium NV waarbij DIGI Communications Belgium NV het aantal bezoekers op een bepaalde locatie, beurs of evenement telt door het registreren, analyseren en anonimiseren van wifibeacons uitgezonden door wificompatibele toestellen, die verbinding maakt met het platform via een simkaart of UTP.

'Hardware': de hardware behorende bij de oplossing, met betrekking tot WIFI-Lab, Footfall Analytics en/of IoT-oplossing zoals vermeld in het commerciële order.

'Leveringsdatum van de hardware': de indicatieve datum waarop de hardware aan de klant wordt geleverd en de hardware bij de klant wordt geconfigureerd, geïnstalleerd en getest zoals in het commerciële order is bepaald.

'Hardwaregarantieperiode': twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum van de hardware, uitsluitend in het geval van gekocht materiaal.

'Hostingdiensten': de hostingdiensten zoals gedefinieerd in artikel 25 van de algemene voorwaarden.

'Incident': een storing in de oplossing.

'Initiële termijn': de initiële periode waarvoor deze algemene voorwaarden worden gesloten, zoals uiteengezet in het commerciële order. De initiële termijn gaat in op de ingangsdatum.

'Installatiediensten': de door DIGI Communications Belgium NV verrichte diensten om het bestelde materiaal te installeren en te configureren. In het geval van maatwerkproducten maken de installatiediensten deel uit van de professionele diensten en zullen ze dus niet inbegrepen zijn in de vergoeding voor de oplossing.

'Intellectuele eigendomsrechten': alle nu bekende of in de toekomst bestaande (a) rechten in verband met werken van auteurschap, met inbegrip van auteursrechten, auteursrechtelijk beschermde werken, aanverwante rechten en morele rechten; (b) rechten op handelsmerken of dienstmerken; (c) rechten op handelsgeheimen; (d) octrooien, octrooirechten, rechten op knowhow en handelsgeheimen, en industriële eigendomsrechten (e) rechten op lay-outontwerpen, rechten op ontwerpen, topografische rechten (f) internetdomeinnamen, (g) rechten op software en computeroplossingprogramma's (met inbegrip van maar niet beperkt tot broncode en objectcode), rechten op gegevens, databankenrecht en documentatie daarvan; en andere eigendomsrechten van elke soort en aard anders dan handelsmerken, dienstmerken en soortgelijke rechten; al dan niet geregistreerd en (h) alle registraties, aanvragen, verlengingen, uitbreidingen of heruitgaven van het voorgaande, in elk geval in elke jurisdictie ter wereld.

'Locatie': de locatie van de klant waar de hardware zal worden geïnstalleerd, de oplossing zal worden geleverd en de onderhoudsdiensten kunnen worden uitgevoerd, zoals uiteengezet in het commerciële order.

'Onderhoudskosten': de in het commerciële order gespecificeerde periodieke onderhoudsvergoeding voor de levering van de onderhoudsdiensten.

'Onderhoudsdiensten': de onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de oplossing die DIGI Communications Belgium NV aan de klant levert zoals beschreven in artikel 3 van de Service Level Agreement.

'Netwerk': het (tijdelijke) wifinetwerk dat door gebruikmaking van onder meer de hardware wordt gecreëerd en bij de software hoort.

'Objectcode': oplossing zoals geassembleerd of gecompileerd in magnetische of elektronische binaire vorm op softwaremedia die leesbaar en bruikbaar is voor machines maar in het algemeen niet leesbaar is voor mensen zonder omgekeerde disassemblage, reverse-compilatie of reverse-engineering.

'Besteld materiaal': de toepasselijke oplossing, maatwerkoplossingen en documentatie, die werden gekocht, gehuurd en/of in licentie werden genomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gekochte of gehuurde materiaal.

'Partij': een partij bij deze algemene voorwaarden.

'Personeel': de werknemers, onderaannemers, vertegenwoordigers of agenten van DIGI Communications Belgium NV.

'Platform': het online, cloudbased analyse- en beheerplatform van de oplossing met een aanpasbare gebruikersinterface en een backendplatform dat het mogelijk maakt om de diensten van WIFI-Lab, Footfall Analytics en IoT-oplossing te gebruiken, zoals uiteengezet in het commerciële order.

'Vergoeding voor professionele diensten': de periodieke vergoeding voor professionele diensten zoals gespecificeerd in het commerciële order voor de professionele diensten.

'Professionele diensten': ontwikkelings-, implementatie- en integratiediensten of andere diensten in verband met de oplossing die van tijd tot tijd tussen de partijen kunnen worden overeengekomen en in het commerciële order en/of een werkomschrijving kunnen worden omschreven.

'Gekocht materiaal': het materiaal zoals gedefinieerd in artikel 2.5 van de algemene voorwaarden.

'Gehuurd materiaal': het materiaal zoals gedefinieerd in artikel 2.2 van de algemene voorwaarden.

'Plaats van teruggave': de plaats die in het commerciële order als de respectievelijke 'plaats van teruggave' wordt vermeld.

Toepassingsgebied: het toepassingsgebied of de bedrijfsactiviteit waarvoor de klant gerechtigd is de oplossing te gebruiken en zoals uiteengezet in het commerciële order.

Service Level Agreement: de overeenkomst zoals vastgelegd tussen de klant en DIGI Communications Belgium NV, zoals vermeld op de voorpagina, getiteld 'Service Level Agreement'.

'Diensten': de door DIGI Communications Belgium NV geleverde diensten met betrekking tot de oplossingen, software, de installatie van de hardware, het tot stand brengen en (voor zover van toepassing) het onderhouden van het netwerk en eventuele aanverwante diensten met betrekking tot Footfall Analytics, IoT-oplossing, WIFI-Lab, zoals uiteengezet in het commerciële order.

'Software' betekent de software met betrekking tot de oplossing, het netwerk, eventueel met inbegrip van WIFI-Lab, Footfall Analytics en/of de IoT-oplossing, met inbegrip van de software, computerprogramma's, platformen, toepassingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle algoritmen, (bron- of object)code en methodologie die daarmee verband houden.

'Oplossing': het platform, de software, het netwerk, de hardware en/of de diensten zoals beschreven in het commerciële order. Voor alle duidelijkheid: de oplossing is exclusief maatwerkproducten.

'Leveringsdatum van de oplossing': de indicatieve datum waarop de oplossing aan de klant wordt geleverd en de software bij de klant wordt geconfigureerd, geïnstalleerd en getest zoals in het commerciële order is bepaald.

'Vergoeding voor de software': de periodieke of eenmalige vergoeding zoals gespecificeerd in het commerciële order voor de aankoop, huur of licentie van de oplossing, met inbegrip van de vergoeding voor de hostingdiensten.

'Specificaties': de ondubbelzinnige functionele, technische en prestatiekenmerken zoals schriftelijk tussen de partijen overeengekomen (in een werkomschrijving).

'Werkomschrijving': een tussen de partijen op grond van deze voorwaarden gesloten werkomschrijving voor het leveren van professionele diensten door DIGI Communications Belgium NV. Een werkomschrijving bevat ten minste de volgende informatie: oplossing, orderdatum, profiel van de consultant, plaats waar de professionele diensten zullen worden uitgevoerd, beschrijving van de opdracht, specificaties (indien van toepassing), geschatte werklast (indien bekend), toepasselijke vergoeding (indien van toepassing), toepasselijke betalingsvoorwaarden (indien van toepassing), acceptatiecriteria (indien van toepassing).  De werkomschrijving dient te allen tijde aan het commerciële order te worden gehecht en maakt daarvan een integraal deel uit.

'Algemene voorwaarden': de onderhavige voorwaarden met betrekking tot de licentie voor de oplossing (licentie), onderhoudsdiensten, professionele diensten en hostingdiensten, van toepassing op alle door DIGI Communications Belgium NV verstrekte commerciële orders en werkomschrijvingen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald).

'Testperiode': de periode die in het toepasselijke commerciële order wordt gespecificeerd of een andere periode die de partijen schriftelijk overeenkomen.

'WIFI-Lab': de oplossing en dienst van DIGI Communications Belgium NV die bestaat uit een intern beheerplatform dat heel wat personalisatiemogelijkheden biedt om het wifinetwerk als marketinginstrument in te zetten. Alle via WIFI-Lab verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor vele toepassingen, gaande van het opvolgen van gebruikers tot reclame en e-mailmarketing. Deze gegevens worden opgeslagen in de cloud en zijn gemakkelijk te raadplegen via het platform.